1 2 3 4

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИДокументи ТП ДГС Рилски манастир
Документи ТП ДГС Рилски манастир

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Рилски манастир за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Рилски манастир за 2020г.
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДГС Рилски Манастир
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Рилски манастир за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Рилски манастир за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Рилски манастир за 2017г.