1 2 3 4

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Резюме на ГСП на ТП "ДГС Рилски манастир"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Рилски манастир“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Рилски манастир
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Рилски манастир
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Рилски манастир
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Рилски манастир
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Рилски манастир“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Рилски манастир срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности